SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  คณะมนุษยศาสตร์  7  597
2  คณะวิทยาศาสตร์  2  133
3  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  2  338
4  คณะเศรษฐศาสตร์  1  0
5  กองการเจ้าหน้าที่  22  1373
6  กองกิจการนิสิต  1  0
7  สำนักคอมพิวเตอร์  4  112