SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  คณะมนุษยศาสตร์  4  778
2  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  1  33
3  สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน  1  58
4  สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล  27  1072
5  สำนักงานอธิการบดี ส่วนพัฒนาความยั่งยืน  2  39
6  สำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบสารสนเทศ  1  36