SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  คณะมนุษยศาสตร์  10  838
2  คณะวิทยาศาสตร์  2  7
3  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  1  140
4  กองการเจ้าหน้าที่  24  1542
5  กองกิจการนิสิต  1  0
6  สำนักหอสมุดกลาง  1  0
7  สำนักคอมพิวเตอร์  4  70