SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  คณะมนุษยศาสตร์  4  778
2  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  1  33
3  สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน  1  0
4  สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่  1  33
5  สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล  27  1079
6  สำนักคอมพิวเตอร์  3  86