SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  1  33
2  สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล  1  91
3  สำนักคอมพิวเตอร์  1  19