SALA    ภาษา :
 


 
ค้นหาหน่วยงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแบบสอบถามเปิดให้ตอบ(Active) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน)
1  คณะมนุษยศาสตร์  3  749
2  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  1  33
3  สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล  10  436
4  สำนักงานอธิการบดี ส่วนพัฒนาความยั่งยืน  1  0