แบบประเมินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือระดับความคิดเห็น มากที่สุดเพียงช่องเดียวแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. สถานภาพ

ส่วนที่ 2. ประเด็นที่ประเมิน