แบบประเมินการทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557

 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจในเรื่องของการทำความสะอาด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  จึงขอความกรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด