แบบประเมินความพึงพอใจการทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557

 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการทำความสะอาด  คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง อาคาร 10, อาคาร 15 และอาคาร 19  ขอความกรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด