แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม

 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของโครงการ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ขอความกรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด