แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7

 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้า หน้าที่ และความพึงพอใจของโครงการ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ขอความกรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่ สุด