แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
วันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 13.15 น.
ณ ห้อง 19 - 403/1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เพื่อนำไปปรับปรุบการบริการให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด