แบบประเมินโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 :  การประชุมยกร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ ในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด