แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินไปศึกษาและปรับปรุงในการบริการต่อไป