แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินไปศึกษาและปรับปรุงในการให้บริการต่อไป