แบบประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร
วันที่ 10 เมษายน 2558
ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ ในโอกาสต่อไป 
ขอความกรุณาเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด