แบบประเมินโครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2558
ณ ห้อง โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ
ในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด