แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557

 

คำชี้แจง การประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินความพึงพอใจของตนเองในการบริหารคุณภาพหลักสูตรเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง ในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด