แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร

 

คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตได้แจ้งปัญหาของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อการนำไปปรับปรุงหรือติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียน