แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 

คำชี้แจง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
จึงใคร่ขอให้นิสิตตอบแบบสอบถามนี้ โดยระบุข้อความและเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด