แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  (หลักสูตรคอมพิวเตอร์)

 

คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
จึงขอความร่วมมือจากนิสิตในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมายในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด