แบบประเมินโครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 
เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด