แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

 

คำชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร/หน่วยงานต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป