แบบประเมินโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นในการประเมินโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป
ขอความกรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด