แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน

 

คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เกี่ยวกับความพร้อมทางกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการให้บริการต่าง ๆ โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น