แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรม 1)

 

คำชี้แจง :  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร เพื่อนำผลประเมินไปศึกษาและปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป กรุณาเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและความเห็นของท่านมากที่สุด