แบบสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ที่มีต่อการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

คำชี้แจง  จากการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์ที่คำนึงถึงเทคนิค Lean มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดความสูญเปล่า มีผลสัมฤทธิ์ทันเวลา สร้างคุณค่าและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับข้อมูล  แบบสอบถามฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีต่อระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุค บอร์ด และจอแสดงผลหน้าลิฟท์โดยสารและภายในลิฟท์โดยสาร (Digital Signage) ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น