แบบประเมินความพึงพอใจโครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินไปศึกษาและปรับปรุงในการบริการต่อไป โปรดทำเครื่องหมายและเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน