โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" วันที่ 29 มิถุนายน 2559   เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้อง 19-903 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คำชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการประเมินโครงการ "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" โดยนำผลประเมินไปศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานต่อไป