แบบประเมินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตร
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ