แบบประเมินโครงการ เปิดโลกชุมนุม วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

 

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นซึ่งตรงกับความคิดเห็น