แบบประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2
"โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร"
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร" เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด