การประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คำชี้แจง คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 (สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม) ซึ่งการประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจัดเป็นตัวชี้วัดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรต่อการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ แบบสอบถามนี้จึงเป็นเครื่องมือประเมินนิสิต บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาวางแผนและดำเนินงานสำหรับการเสริมศักยภาพต่อการนำระบบเทคโนโลยีสารสนมาเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว