แบบประเมินโครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10-204กข อาคาร 10

 

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จัดขึ้นในการประเมินโครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง "ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร" เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด