แบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการบริหารภารกิจโดยรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วท.บร.11)

 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้เป็นการประเมินระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ระดับภาควิชา/ศูนย์/คณะในภาพรวม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป