แบบประเมิน
การใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี ที่ มศว)

 

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คิดดี ที่ มศว) http://kids-d.swu.ac.th  ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะมีคุณค่าต่อการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

                 แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้  ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

                 ตอนที่ 1 ประเมินการใช้งานระบบ

                  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม