แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2559

 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองกิจการนิสิต ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น