แบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อ รายการ “สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์”

ช่วง “คุยสบายสไตล์พฤติกรรมศาสตร์”

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง ชื่อรายการ “สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้

 

          ตอนที่ 1         ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

          ตอนที่ 2         ข้อมูลการรับฟังรายการ

ตอนที่ 3          แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายการ “สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์”

          ตอนที่ 4          แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบรายการวิทยุของสถาบันฯ

         ตอนที่ 5          แบบสอบถามความต้องการด้านเนื้อหารายการวิทยุของสถาบันฯ  

          ตอนที่ 6         ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ ข้อเสนอแนะ