แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน "ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" (SWU-TQF)

 

เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น