สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2553