สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม

สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม
 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (สำหรับนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตจบใหม่)
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙