สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ