แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 
โปรดเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือระดับความคิดเห็น มากที่สุดเพียงช่องเดียวแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2. ประเด็นที่ประเมิน
ก. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน
ข. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค. สิงสนับสนุนที่ท่านคิดว่าทางหลักสูตร/คณะ ควรจัดหาเพิ่มเติม