ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์  ปีการศึกษา 2563
 
โปรดเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือระดับความคิดเห็น มากที่สุดเพียงช่องเดียวแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2. ประเด็นที่ประเมิน
ก. ด้านคุณภาพหลักสูตร
ข. ด้านอาจารย์ผู้สอน
ค. ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพหลักสูตร
ง. ข้อเสนอแนะด้านอาจารย์ผู้สอน