แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์ (สำหรับผู้บริหาร) ปีการศึกษา 2564
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์ในระดับใด ขอให้ใส่เครืองหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน