ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์ (สำหรับบุคลากร) ปีการศึกษา 2564

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์ (สำหรับบุคลากร)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์ในระดับใด ขอให้ใส่เครืองหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน