แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตรเเละสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษาที่รับปริญญา ในปีการศึกษา 2564) 
Student Satisfaction Survey on Curriculum Quality and Learning Support, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Academic Year 2022 (for students who graduated in academic year 2021)

 
      โปรดเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือระดับความคิดเห็น มากที่สุดเพียงช่องเดียวโดยแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจนิสิตต่อคุณภาพของหลักสูตร
2.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร
2.2 ข้อเสนอเเนะด้านคุณภาพหลักสูตร
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน
2.4 ข้อเสนอเเนะด้านอาจารย์ผู้สอน
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)
3.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน
3.2 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอเเนะอื่นๆ