แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น